Siektini projekto rezultatai

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Pagrindinis DESUR projekto tikslas yra vykdyti tarpregioninę žinių sklaidą, siekiant pagerinti esamą politiką, priemones ir metodikas skatinančias atsakingų inovacijų MVĮ-se diegimą, kurios tiesiogiai prisidėtų prie darnios plėtros. Kiti projekto tikslai:
  • Vykdyti apsikeitimą gerosios praktikos ir patirties žiniomis tarp projekto partnerių, siekiant perkelti sėkmingus modelius iš kitų regionų.
  • Sumažinti atotrūkį tarp labiau patyrusių valstybių (žinių donorių) darnios plėtros politikos MVĮ-se srityje ir mažiau patyrusiųjų (žinių gavėjų).
  • Vykdyti darbuotojų mokymus skatinančius verslą diegti eko-inovacijas, ypatingai MVĮ, kurios laikomos aktyviais ateities kūrėjais regione.
  • Išryškinti visuomenės žinių lygio reikšmę aplinkosaugos ir darnumo srityse, kuri gali būti panaudojama kuriant ekoinovacijų koncepcijas MVĮ-se. Ekoinovacija laikoma tokia inovacija, kuria įdiegus sumažinamas arba panaikinamas poveikis aplinkai - tiek gamtinis, tiek ir socialinis ir ekonominis.
  • Nustatyti, suskirstyti ir suvokti pagrindinius MVĮ poreikius darnios plėtros srityje, kuriais remiantis būtų galima vykdyti regioninės politikos tobulinimus.
  • Mokytis efektyviai ir veiksmingai naudoti viešuosius išteklius darnios plėtros skatinimui.
  • Vykdyti rezultatų sklaidą suteikiant ilgalaikes mokymosi galimybes, pasibaigus projektui.
  • Prisidėti prie projekte dalyvaujančių regionų Europos ir nacionalinių tikslų įvykdymo, teikiant siūlymus dėl ateities politikos formavimo darnios plėtros MVĮ-se srityje.
  • Tarp projekto partnerių sukurti ryšius padėsiančius bendradarbiauti ir keistis žiniomis ne tik projekto metu, bet ir po jo.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION