Aprašymas

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
DESUR (Darnių regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones (MVĮ)) yra ES projektas iš dalies finansuojamas pagal INTERREG IVC programą. Projekto tikslas – gerinant regionų politiką skatinti atsakingų inovacijų diegimą MVĮ, keičiantis tarp projekto partnerių patirtimi atitinkančia trilypį principą: ŽMONĖS-PELNAS-APLINKA. Pagrindinis DESUR projekto dėmesys bus skiriamas sunkumams, su kuriais susiduria MVĮ-ės siekdamos diegti socialinės atsakomybės principus. MVĮ-ėms dažnai trūksta išteklių ir žinių, kurios yra būtinos norint pritaikyti darnios plėtros priemones, tokias, kaip: gamtinės aplinkos priežiūra, kliūčių ir nelygybės šalinimas, mokymasis visą gyvenimą, efektyvus išteklių naudojimas, geresnė darbuotojų gyvenimo kokybė ir kt. DESUR projekto partnerių tikslas – patobulinti politiką, kuri leistų MVĮ-ėms taikyti darnios plėtros priemones kasdienėje įmonių veikloje. Kuriant ir diegiant ekoinovacijas siekiama padidinti MVĮ-ių konkurencingumą, padėti kurti kokybiškas darbo vietas ir daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai. DESUR projekto partneriai – tai vietinės, regioninės ir mokslo institucijas atstovaujančios 8 Europos valstybes. Dalies projekto partnerių valstybėse jau yra gerai išvystyta socialinės atsakomybės politika, kitų projekto partnerių tikslas – skatinti socialiai atsakingą veiklą ir kurti šiam tikslui reikiamas strategijas ir priemones savo šalyje. Atsakinga  įmonė savo veiklą grindžia trimis pagrindiniais darnios plėtros principais: ekonomine nauda, motyvuota visuomene ir aplinkos išsaugojimu, t.y. be atsakingų ir informuotų darbuotojų, kurių veikla yra palanki aplinkai ir jos išteklių išsaugojimui  įmonės veikla nebus konkurencinga. Projektas yra pagrįstas regionų bendradarbiavimu, skatinant apsikeitimą patirtimi, žiniomis ir gerąja praktika. Projekte dalyvaujančių šalių įmonių atstovams bus pravesti teoriniai ir praktiniai mokymai skatinantys darnią šių įmonių plėtrą, pavyzdžiui apie inovatyvius viešuosius pirkimus, mokesčių lengvatas arba ženklinimo ir apdovanojimų taikymą ir pan.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION