περιγραφή

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Το έργο DESUR είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC. Ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων, με βάσει το τρίπτυχο: ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΚΕΡΔΟΣ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Το έργο DESUR θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν οι ΜΜΕ στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την αναγκαία ευαισθητοποίηση για τη θέσπιση βιώσιμων πρακτικών όπως: το σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, την άρση των εμποδίων και των ανισοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζομένους, κ.λπ. Το εταιρικό σχήμα του DESUR στοχεύει να αναπτύξει τις πολιτικές που επιτρέπουν τις ΜΜΕ να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Να προάγουν δηλαδή, την οικολογική καινοτομία των ΜΜΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, να δημιουργούν ποιοτική απασχόληση και να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. O βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των πολιτικών, των μέσων και των μεθόδων για την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης καινοτομίας στις ΜΜΕ. Η σύμπραξη DESUR αποτελείται από τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από περιοχές με καλά αναπτυγμένες πολιτικές κοινωνικής ευθύνης και περιφέρειες που επιθυμούν να προωθήσουν την ανάπτυξη αυτών των πολιτικών. Μια υπεύθυνη εταιρία αναπτύσσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με βάση τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας: Κέρδος, Άνθρωποι και Πλανήτης. Χωρίς οικονομικό όφελος (κέρδος) δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Χωρίς προσωπικό με κίνητρα (άνθρωποι), μια εταιρία θα είναι λιγότερο επιτυχής. Χωρίς φροντίδα για το περιβάλλον (πλανήτης),δεν μπορεί να θεωρηθεί πως μια εταιρία επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες του έργου προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης και καλών πρακτικών  μέσω της συνεργασίας των περιοχών που συμμετέχουν. Τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές που σχετίζονται με την πολιτική και τα εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν στις δικές τους περιοχές, όπως οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ή η δημόσια αναγνώριση μέσω επισήμανσης ή μέσω προγραμμάτων επιβράβευσης.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION