Siektini rezultatai

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
  • Įvertinti projekto partnerių valstybėse esančių MVĮ patirtį, identifikuojant pagrindinius  regionų skirtumus (pagal socialinius ir ekonominius inovacijų aspektus MVĮ-se).
  • Įgyti žinių apie Europos MVĮ poreikius darnios plėtros srityje.
  • Platinti informaciją apie esamus gerosios praktikos pavyzdžius.
  • Pravesti mokymus projekto partneriams beis suinteresuotoms šalims ir pasidalinti patirtimi apie darnią plėtrą bei inovacijas.
  • Sukurti mechanizmą, kuris padėtų perteikti pažengusių regionų MVĮ gerosios praktikos pavyzdžius, toms MVĮ, kurios atsilieka šioje srityje.
  • Pateikti politinės rekomendacijas vietos valdžios institucijų strategijoms gerinti.
  • Platinti gerosios praktikos pavyzdžius, tyrimų išvadas ir rekomendacijas visiems suinteresuotiems regionams, kurie tiesiogiai nedalyvauja projekte.
  • Sukurti projekto partnerių bendradarbiavimo tinklą, kurio tęstinumas garantuojamas ir DESUR projektui pasibaigus.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION