Στόχοι

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Ο κύριος στόχος του προγράμματος DESUR είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών για την βελτίωση των πολιτικών, των εργαλείων και των μεθοδολογιών για την προώθηση της υπεύθυνης καινοτομίας των ΜΜΕ ώστε η συμβολή τους να αυξήσει την βιωσιμότητα. Άλλοι στόχοι είναι:
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων για μεταφορά των αναγνωρισμένων εφαρμογών που ήταν επιτυχημένες σε άλλες περιφέρειες.
  • Την συνεισφορά για την γεφύρωση του χάσματος στην ανάπτυξη των πολιτικών βιωσιμότητας των ΜΜΕ από τις πιο έμπειρες χώρες (πάροχοι της γνώσης) στις λιγότερο έμπειρες (λήπτες της γνώσης),
  • Την εκπαίδευση προσωπικού για την προώθηση της επιχειρηματικής οικο-καινοτομίας, που στοχεύει στις ΜΜΕ ως τους βασικούς πυλώνες για το μέλλον της Περιφέρειας,
  • Την κεφαλαιοποίηση της διαθέσιμης γνώσης για την διαμόρφωση πολιτικών  για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις ΜΜΕ. Η ιδέα αυτή συνοψίζεται στην πρόληψη ή στην μείωση του αντίκτυπου στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.
  • Αναγνώριση, ταξινόμηση και κατανόηση των βασικών αναγκών των ΜΜΕ για την βιωσιμότητα, επιτρέποντας την βελτίωση των πολιτικών που υποστηρίζονται από αυτούς.
  • Εκπαίδευση στην χρήση αποδοτικών και αποτελεσματικών δημοσίων πόρων για την προώθηση της βιωσιμότητας.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων για να επιτραπεί η εκπαίδευση και έπειτα από την διάρκεια του προγράμματος και ευρύτερα από τις περιφέρειες που συμμετέχουν.
  • Συμβολή στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για τον μελλοντικό σχεδιασμό για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ στις συμμετέχουσες περιφέρειες.
  • Ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ των εταίρων που θα επιτρέψουν την συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας (δικτύωσης) κατά την διάρκεια του έργου και μετά.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION