Αναμενόμενα Αποτελέσματα

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το πρόγραμμα DESUR είναι:
  • Αναγνώριση της εμπειρίας των ΜΜΕ για τα ζητήματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις περιοχές των εταίρων και ανάλυση του υπαρκτού χάσματος (σχετικά με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και οικο-καινοτομίας στις ΜΜΕ) μεταξύ των Περιφερειών.
  • Κατανόηση των αναγκών των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ για την βελτίωση τους με όρους βιωσιμότητας.
  • Παραδείγματα προώθησης των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν από τις ΜΜΕ, βάσει της πρότερης εμπειρίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού των φορέων που συμμετέχουν στο έργο DESUR για θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας.
  • Ανάπτυξη του αναγκαίου μηχανισμού για την διάχυση των καλών πρακτικών από τις ΜΜΕ των Περιφερειών που ηγούνται στα θέματα Οικολογικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε αυτά τα ζητήματα.
  • Συστάσεις πολιτικής για βελτίωση των σχεδιαζόμενων πολιτικών από τις περιφερειακές διοικήσεις που συμμετέχουν στο έργο.
  • Διάδοση των καλών πρακτικών, των αποτελεσμάτων και των κατευθυντήριων γραμμών του έργου σε Περιφέρειες που δεν εμπλέκονται απευθείας στο πρόγραμμα.
  • Ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου που να ξεπερνά τον χρόνο υλοποίησης του έργου DESUR.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION