Σχετικά με το Πρόγραμμα DESUR

puncak pass cita rasa catering anjing dijual


Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει συμφωνία για την ανάγκη να προωθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο προκειμένου να μην συμβιβαστούν οι μελλοντικές γενιές, το οποίο βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. (Στρατηγική Ευρώπη 2020). Η ανάγκη αυτή δεν είναι καινούρια. Στην Ατζέντα της Λισαβόνας (2000) και στο Γκέτεμποργκ (2001), η κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και το περιβάλλον αντίστοιχα τέθηκαν ως προϋπόθεση για  ανάπτυξη. Αργότερα, η ανανεωμένη στρατηγική του Γκέτεμποργκ (ΕΕ Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006) ενίσχυσε τους στόχους και παρείχε συστάσεις για το σχεδιασμό πολιτικών όπως η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην προώθηση της συνεργασίας και οι κοινές ευθύνες για την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Ωστόσο, η πρόοδος τα τελευταία χρόνια υπήρξε ανεπαρκής, και ως εκ τούτου η βιώσιμη ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα στη νέα στρατηγική για της ΕΕ για το 2020. Επιπλέον, έχει επισημανθεί η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση σε τρεις οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την ανθρώπινη. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εφαρμογή των στρατηγικών και την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η μεταφορά τους στην περιφερειακή πολιτική. Οι περιοχές έχουν την απαραίτητα ικανότητα για διάλογο με τους φορείς τις αλλαγής. Μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι οι επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜΜΕ που απασχολούν περίπου τα δύο τρίτα (2/3) των ευρωπαίων εργαζομένων και το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2010). Οι ΜΜΕ θα αντιμετωπίζουν δύο βασικές προκλήσεις στο εγγύς μέλλον. Την επιβίωση σε μία συνεχώς πιο απαιτητική οικονομία και την συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας όπου αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας. Η ιδέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από τρία στοιχεία:
  1. Το περιβάλλον ή τον πλανήτη,
  2. Το κοινωνικό περιβάλλον ή οι Άνθρωποι,
  3. Το Οικονομικό περιβάλλον ή το Κέρδος.
Αυτά τα τρία στοιχεία συνυπάρχουν σε μία ευαίσθητη ισορροπία η οποία είναι συνήθως δύσκολη να διατηρηθεί και η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη της Περιφέρειας. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να βοηθήσουν τις ΜΜΕ για να επιτύχουν αυτή την ισορροπία στην δραστηριότητα τους. Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να διαθέσουν εργαλεία που θα δώσουν την αναγκαία υποστήριξη ώστε οι ΜΜΕ να εισάγουν αυτά τα τρία στοιχεία βιωσιμότητας στις δραστηριότητες τους με ισορροπημένο τρόπο υιοθετώντας στρατηγικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Diagrama

Χωρίς αυτή την δημόσια υποστήριξη μόνο ελάχιστοι επιχειρηματίες αισθάνονται δέσμευση  για το περιβάλλον τους και ακολουθούν αυτή την πρακτική. Οι στόχοι του Προγράμματος DESUR αντιπροσωπεύουν μία αφετηρία από την προσέγγιση σε άλλα προγράμματα που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και δεν περιορίζονται μόνο σε περιβαλλοντικά θέματα (Πλανήτης) άλλα εισαγάγουν τα άλλα δύο στοιχεία –Άνθρωποι και Κέρδος- που χωρίς αυτό η ισορροπία δεν είναι εφικτή.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION